Prüfung VHD Reinickendorf am 30.08.2020

LR: Gerd Fels (DVG),  Helfer: Jerome Jenkins

Jutta Snedden, Carlotta Caline v.d. Laubenhaid, IGP 1 mit 97, 88, 96 a, gesamt 281 Punkten