Prüfung HSV Waffenrod am 10.04.2022

Richter: Holger Lumbe

Helfer: Tobias Kuhn,  Sven Koza

Fährtenleger: Tobias Kuhn, Detlef Weißbrod, Sven Koza